Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Wniosek taki należy zgłosić pisemnie Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

    1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) podział zysku albo pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy,

5) zawarcie ze spółką zależną umowy o zarządzanie, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -

6) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań przewyższających tę kwotę, z wyłączeniem umów zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

7) wyrażanie zgody na utworzenie, przystąpienie do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz spółki prawa handlowego oraz wystąpienie z niej,

8) zatwierdzanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki,-

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

10) zmiana statutu Spółki,

11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

12) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

14) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

16) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

17) zatwierdzanie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,

18) tworzenie i znoszenie funduszy,

19) umarzanie oraz określanie szczegółowych warunków umarzania akcji,

20) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,

21) ustalanie dnia dywidendy,

22) zastawianie akcji

23) podejmowanie innych uchwał nie wymienianych w niniejszym statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla akcjonariuszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Grazyna Kołosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-06 10:21:14
Opublikował: Grazyna Kołosińska
Data publikacji: 2009-06-02 11:32:23
Odsłon: 5088
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.