Rada Nadzorcza

 Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej LPEC S.A.:

1. Artur Szymczyk  - przewodniczący
2. Jacek Wańkowicz - zastępca przewodniczącego
3. Jarosław Górczyński  - sekretarz
4. Grzegorz Cękalski - członek
5. Irena Mazurek  - członek

 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań określonych w pkt. 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

5) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,

6) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania i innych umów oraz reprezentowanie Spólki w sporach między członkami Zarzadu a Spółką,

7) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.,

8) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i jest mniejsza lub równa kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań mieszczących się w tym przedziale, z wyłączeniem umów zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, -

9) opiniowanie wniosków Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem tych , które dotyczą Rady Nadzorczej

10) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

11) opiniowanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki,

12) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki,

13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

14) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Grazyna Kołosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30 13:40:17
Opublikował: Grazyna Kołosińska
Data publikacji: 2011-10-14 07:51:24
Odsłon: 6577
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.